regulamin

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.obronnosc.pl oraz zorganizowanego na niej sklepu internetowego (dalej: „Serwis”), prowadzonych przez Libri Militari Norbert Bączyk (dalej występującą pod nazwą skróconą Libri Militari) z siedzibą w Warszawie przy ul. Góralskiej 3/51, REG. 147188716, NIP 5272213304, wydawcę czasopisma „Wozy Bojowe Świata” (adres redakcji: ul. Kościuszki 13, 96-300 Żyrardów), a także określa zasady korzystania z usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców,

1) Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

2) Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

3) Umowy będące rezultatem transakcji sprzedaży dokonywanych za pośrednictwem sklepu są zawierane w języku polskim i w oparciu o polski porządek prawny.

4) Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

5) Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu
w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6) Każdy Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z usług.

Postanowienia szczegółowe

1) Zawarcie umowy

 1. Świadczenie bezpłatnych usług następuje w chwili wykonania dowolnej czynności w Serwisie przez Usługobiorcę
 2. Zawarcie umowy świadczenia odpłatnych usług odbywa się za pośrednictwem Sklepu i jest dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Wymaga podania danych osobowych w Serwisie i złożenia zamówienia na daną usługę przez Usługobiorcę.
 3. Złożenie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku DOKONAJ ZAKUPU jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży i na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi klienta.
 4. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić lub przy których formularz wypełniony jest niewłaściwie, mogą nie zostać zrealizowane.
 5. Przy składaniu zamówienia Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Libri Militari swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, Ich niepodanie może uniemożliwić dokonywanie przez Usługobiorcę zakupów.

2) Towar

a) Informacje dotyczące towarów w Sklepie są prezentowane w opisach.

b) Wszystkie ceny towarów podanych w Sklepie są cenami brutto i są podawane w walucie polskiej (PLN).

c) Podane ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy, które są określane w zależności od wielkości złożonego zamówienia.

d) Prezentacja towaru i jego opis w Sklepie ma charakter informacyjny i nie jest oferta w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. Jest to jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

3) Płatności

 1. Wysokość i sposoby uiszczenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie przy produktach
 2. Usługodawca rozpocznie świadczenie odpłatnej usługi po dokonaniu wpłaty przez Usługobiorcę bezpośrednio na rachunek Usługodawcy. Realizacja świadczenia usługi przez Usługodawcę nastąpi po zaksięgowaniu kwoty na rachunku Usługodawcy.
 3. W przypadku wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż ta określona w obowiązującym cenniku w Serwisie, Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy. Zwrot nastąpi po otrzymaniu od Usługobiorcy informacji o nadwyżce oraz numerze rachunku, na który ma zostać ona zwrócona

4) Odstąpienie od umowy

a) Usługobiorca, który nabył produkt, może odstąpić od zawartej z Usługodawcą umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki produktów do Usługodawcy, w ciągu 10 dni od dnia wydania rzeczy (odebrania towaru przez Usługobiorcę lub upoważnioną przez niego inną osobę).

b) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Usługodawcy możliwość zapoznania się z jego treścią w formie elektronicznej na adres g.jasinski@wozybojowe.pl lub na adres Libri Militari Norbert Bączyk, ul. Góralska 3/51, 01-112 Warszawa

c) W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu produktu Usługodawcy, w stanie niezmienionym. Zwrotu należy dokonać w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zwracanego produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu (może to być kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego itp.).


d) Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do Usługobiorcy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Usługobiorcę sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie).


e) Usługodawca dokona zwrotu płatności wykorzystując taki sam sposób zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.


f) Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych produktów lub dostarczenia przez Usługobiorcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Serwis odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Usługobiorcy, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru

5) Reklamacje i wymiana towaru

1. Reklamacje przyjmowane są drogą e-mail pod adresem g.jasinski@wozybojowe.pl – termin rozpatrzenia reklamacji to 3 dni robocze.
2. Po rozpatrzeniu reklamacji, skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegółowo dalszą drogę postępowania, tak, abyś był w pełni zadowolony z naszych produktów.
3. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Redakcji Wozów Bojowych Świata: ul. Kościuszki 13, 96-300 Żyrardów. Jeśli reklamacja okaże się zasadna zwrócimy Ci koszty wysyłki.
4. Zasady zwrotu/wymiany towaru
a) Jeśli okaże się, że z jakiś względów nie jesteś zadowolony z produktu, możesz go zwrócić bądź wymienić na bardziej Ci odpowiadający. Musi to jednak nastąpić w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar musi być nieużywany i w takim stanie w jakim go dostałeś. Poinformuj nas o sytuacji mailowo na adres g.jasinski@wozybojowe.pl. W liście opisz sytuację oraz podaj takie dane jak: -swoje dane teleadresowe – informację o tym, czy jest to zwrot, czy też wymiana – krótkie uzasadnienie zwrotu/wymiany -w przypadku wymiany podaj opis przedmiotu, na który wymieniasz (rozmiar, kolor etc.) -w przypadku zwrotu podaj numer konta bankowego , na który mają zostać wysłane pieniądze wraz z danymi jego właściciela
b) Wyślij do nas towar na adres ul. Kościuszki 13, 96-300 Żyrardów.
c) Nie ponosimy kosztów przesyłania do nas zwrotów i wymiany towaru
d) Jeżeli z jakiś względów, niezależnych od nas, nie będziemy mogli wymienić towaru, zwrócimy Ci pieniądze.

6) Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług.
  b) Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
 • nazwisko i imię Usługobiorcy,

 • adres poczty elektronicznej,

 • adres zameldowania na pobyt stały,

 • adres do korespondencji (do wysłania zamówienia), jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały,

 • numer NIP,

c) Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

d) Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7) Newsletter jest bezpłatną usługą polegającą na informowaniu Użytkowników o konkursach, wydarzeniach i nowościach w Serwisie poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

a) Zapisanie się na dany newsletter przez Użytkownika stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

b) Libri Militari nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

c) Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera, subskrypcję można anulować, klikając na link „Newsletter – rezygnacja”

d)  Libri Militari zastrzega sobie prawo do:

– czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu)

– zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników

-całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.

7) Nota prawna

a) Zawartość strony internetowej www.obronnosc.pl stanowi rezultat twórczego opracowania i jako taki stanowi przedmiot ochrony prawa autorskiego i ich wykorzystanie bez pisemnej zgody właściciela Libri Militari, a w przypadku licencji niewyłącznych – bez zgody licencjodawcy – jest zabronione. Dotyczy to w szczególności layoutu strony www, treści artykułów, opisów zdjęć i grafik wykorzystywanych na stronie www.obronnosc.pl

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. Nr 22 poz. 271.

regulamin

Poprzez kontynuację wyrażasz zgodę na używanie cookies. więcej informacji / more info

Poprzez akceptację wyrażasz zgodę na używanie cookies np. byśmy mogli lepiej dostosować wyświetlanie treści do oczekiwań naszych czytelników. The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij / Close